วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เครื่องจักรยานยนต์

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์) 
        เป็นโรงเรียนในสังกัดกองส่งเสริมอาชีพ  สำนักพัฒนาสังคม   กรุงเทพมหานคร 
ตั้งอยู่เลขที่ 87  ซอยนาคนิวาส 43  ถนนนาคนิวาส  แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร 


เปิดอบรมเครื่องจักรยานยนต์

หลักสูตรระยะสั้น  200   ชั่วโมง    ประเภทวิชา อุตสาหกรรม      สาขาวิชา  ช่างยนต์      
รหัสหลักสูตร 11114       หลักสูตร  เครื่องจักรยานยนต์   
รายชื่อวิชาที่สอน
รายวิชา11114-01 วิชาความรู้เบื้องต้นเครื่องจักรยานยนต์  21 ชั่วโมง
รายวิชา11113-02 วิชาเครื่องจักรยานยนต์ 164 ชั่วโมง
รายวิชา11113-05 วิชาความรู้ในการประกอบอาชีพ 15 ชั่วโมง

ครั้งที่
วัน เดือน ปี
รหัสวิชา

หัวข้อวิชา / ชื่อเรื่อง

จำนวนชั่วโมง

รวม

ชั่วโมง

ตารางการใช้ห้องเรียน/เวลา

ทฤษฎี
ปฏิบัติ


1-2
3-5
6-7

11114-01
11114-01
11114-01
11114-01 วิชาความรู้เบื้องต้นเครื่องจักรยานยนต์ 
1.งานการใช้เครื่องมือทั่วไป
2.งานการใช้เครื่องมือพิเศษ
3.ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเครื่องจักรยานยนต์


1
1
15
8
56
9
6
รวม
3
18
21
0.5 หน่วยกิต

8-9
10-11
12-15
16-17
18-19
20-21
22-23
24-25
26-27

28-29
30-33
34-35
36-37

38-39

40-41

42-43

44-45
46-47
48-49
50-51
52-53
54-55

56-57

58-59
60-61
11113-02
11113-02
11113-02
11113-02
11113-02
11113-02
11113-02
11113-02
11113-02

11113-02
11113-02
11113-02
11113-02

11113-02

11113-02

11113-02

11113-02
11113-02
11113-02
11113-02
11113-02
11113-02

11113-02

11113-02
11113-02
11113-02 วิชาเครื่องจักรยานยนต์
1.งานหมุนเครื่อง 4 จังหวะ
2.งานหมุนเครื่อง 2 จังหวะ
3.งานไทม์มิ่ง
4.งานตรวจสภาพลิ้น
5.งานบดลิ้น
6.งานตั้งลิ้น
7.งานตรวจสภาพสุดเสื้อสูบ
8.งานจัดปากแหวน
9.งานบริการระบบบรรจุไอดี 2 จังหวะ
10.งานบริการคลัตช์ชั้นเดียว
11.งานบริการคลัตช์ชั้นสองชั้น
12.งานบริการคลัตช์สาย
13.งานถอดประกอบแคร้งค์กลาง 2 จังหวะ
14.งานถอดประกอบแคร้งค์กลาง 4 จังหวะ
15.งานตรวจสภาพเครื่องยนต์ 2 จังหวะ
16.งานตรวจสภาพเครื่องยนต์ 4 จังหวะ
17.งานติดเครื่องยนต์ 2 จังหวะ
18.งานติดเครื่องยนต์ 4 จังหวะ
19.งานบริการระบบเชื้อเพลิง
20.งานคาร์บูเรเตอร์ 2,4 จังหวะ
21.งานคาร์บูเรเตอร์สุญญากาศ
22.งานบริการระบายความร้อนด้วยน้ำ
23.งานบริการระบายความร้อนด้วยอากาศ
24.งานระบบหล่อลื่น 4 จังหวะ
25.งานระบบหล่อลื่น 2 จังหวะ


1
1
1
1
1
-
1
1
-

1
1
1
1

1

1

1

1
-
1
1
1
-

-

-
-

5
5
11
5
5
6
5
5
6

5
11
5
5

5

5

5

5
6
5
5
5
6

6

6
6

6
6
12
6
6
6
6
6
6

6
12
6
6

6

6

6

6
6
6
6
6
6

6

6
6
ครั้งที่
วัน เดือน ปี
รหัสวิชา
หัวข้อวิชา  /  ชื่อเรื่อง

จำนวนชั่วโมง

รวม

ชั่วโมง
ตารางการใช้ห้องเรียน/เวลา
ทฤษฎี
ปฏิบัติ


62-63
64
65
66
67


17-18 ส.ค.58
19 ส.ค.58
20 ส.ค.58
21 ส.ค.58
24 ส.ค.58


11113-05
11113-05
11113-05
11113-05
11113-05
11113-05 วิชาความรู้ในการประกอบอาชีพ
1.งานประมาณราคาค่าบริการ
2.งานประชาสัมพันธ์
3.งานธุรกรรมการเปิดร้าน
4.งานเอกสารคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
5.จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ


2
2
2
2
1


3
1
1
1
-


5
3
3
3
1

รวม
9
6
15
0.5 หน่วยกิตไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น